คาดไม่ถึง

พระพุทธจี้กง :

ความเสียใจถอนรากถอนหัวใจ
หนีทุกข์กลับทุกข์ฝังจิตฝังใจจำ
จิตใจพลอยระส่ำเป็นความช้ำจำทน
คนใช่รู้แต่ว่าต้องได้
เจ้าต้องรู้ว่าจักต้องให้ยอมทุกข์เพื่อสุข
ยิ่งแย่งยิ่งทุกข์ ขอเจ้ารุกด้วยปัญญา
ความสมใจแม้มาก มิเคยเหลือ
เหมือนเชื้อแห่งความยุ่งยากรู้ประมาณ
จะบำเพ็ญให้ผ่านวอนศิษย์นั้นรู้ทัน
การณ์คาดถึงศิษย์แก้กันคล่อง
คาดไม่ถึงศิษย์ต้องผ่านได้ยิ่งนับว่าเก่ง
เมื่อโลกข่มเหง ขอเจ้าเร่งฝึกตน

Leave a Reply