19 กรกฎาคม 2010 thumb อานุภาพแห่ง…หนึ่ง

วัจนะแห่งอริยะเจ้า  :

หนึ่ง คือจุดเริ่มต้นของจำนวนเลขทั้งปวง ผลสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากข้อคิดดังต่อไปนี้ โปรดอย่าได้ดูแคลนหรือละเลย

หนึ่ง กาแห่งยาดี                   สามารถรักษาโรคร้ายได้มากมาย
หนึ่ง เมล็ดพันธุ์                    สามารถเพาะปลูกชีวิตได้ไม่น้อย
หนึ่ง วาจาที่งดงาม               สามารถก่อเกิดประโยชน์กับประชานับไม่ถ้วน
หนึ่ง ความเมตตาอาทร        สามารถแปรเปลี่ยนเวไนยไร้ขอบเขต
หนึ่ง รอยยิ้มพิมพ์ใจ             สามารถมลายความอาฆาตอันไม่มีที่สิ้นสุด

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • สัตบุรุษ คือ ผู้มีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ หนังสือหลี่จี้กล่าวไว้ว่า.......คนๆ หนึ่ง หากมีความรอบรู้ ความจำดี อ่อนน้อมถ่อมตน ประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอ อย่างไม่เหนื่อยหน่าย ...

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

  • คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ " งัน ปอ ลา หมก เลง ทอ เนง ซอ พอ ฮอ " โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เ ...

  • วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร พระสัทธรรม แห่งการทำลายมายา แนวทางแห่งการรู้แจ้ง คำปรารภ ผมไม่รู้ว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมา ผมถึงได้ทำการคัดลอกพระสัทธรรมนี้ แล้วพิมพ์เผยแผ่ ตามปกติแล้ว การค ...

Tags:
168 views

Leave a Reply