20 กรกฎาคม 2010 thumb คุณประโยชน์ของใจ 10 ประการ

ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี

ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่องราวนั้นจริงหรือปลอม

ข้อที่ 2. ใจสว่าง รู้ที่มาทีไป รู้แฝงรู้ปรากฏ

ข้อที่ 3. ใจสำรวม เห็นแล้วรู้พิจารณาให้กระจ่าง ฟังแล้วพิจารณาให้รู้ชัด สีหน้าพิจารณาให้อ่อนโยน จริยาพิจารณาให้อ่อนน้อม วาจากล่าวออกมาแล้วให้ซื่อสัตย์ เคารพในการงาน สงสัยให้ไต่ถาม โกรธพิจารณาถึงภัย ได้สิ่งใดมาควรสุจริต

ข้อที่ 4. ใจระวัง พระคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องมลาย สำรวมรักษาศีลทุกขณะ เข้าใจในยามทุกข์ยาก

ข้อที่ 5. ใจหวาดกลัว ราบรื่นให้น้อมรับ ทวนกระแสให้ปล่อยวาง ถูกให้คล้อยตาม ผิดให้หลีกห่าง พิจารณาก่อนและหลัง ไตร่ตรองทั้งซ้ายขวา สำรวมทั้งบนล่าง สงบทั้งวันคืน

ข้อที่ 6. ใจหวั่นเกรง เกรงต่อพระโองการสวรรค์ เกรงผู้เป็นใหญ่ เกรงจนะแห่งพระอริยะเจ้า เกรงในใจคนถ่อย เกรงใจเลือดใจเนื้อ เกรงใจที่กลับกลอก เกรงยิ้มแสยะ เกรงยิ้มที่เย็นชา เกรงยิ้มที่แทงเข้าถึงกระดูก

ข้อที่ 7. ใจกล้าหาญ พลีชีพเพื่อบรรลุความการุณย์ สละกายเพื่อผดุงคุณธรรม เมื่อถูกครรลองให้กล้ากระทำคเนจรด้วยความลำบาก จึงปรากฏวัชระอันแกร่งจริง

ข้อที่ 8. ใจคุณธรรม เข้าใจและเห็นใจในความทมทุกข์ของผู้อื่น กระจ่างในเจตนาดี แจ้งต่อคุณธรรมจริง ทุ่มเทสุดกำลังแรงใช้สติปัญญา ไม่กลัวความทุกข์ยากและมีความกล้าหาญ

ข้อที่ 9. ใจกล่อมเกลา ลับให้คม ที่อ่อนแอให้แข็งแกร่ง เขลาแปรเป็นปัญญา สำรวมรักษา เจตนาและความคิด

ข้อที่ 10. ใจบ่มเพาะ เอาอย่างเมธีปราชญ์ ประคองดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่า ฮึกเหิมในความกล้าหาญ เรียนรู้ต้องจริงจัง อบอุ่นและสมาน ปรารถนาทำแต่ความดี

ที่มา : พระวจนะแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • ควรดำเนินชีวิตด้วยความสุข หลักการดำเนินชีวิต  12  ข้อนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดแก่เรา ข้อที่ 1.  เรียนหนังสือ                  จุดหมายคือการรู้แจ้งในสัจธรรมฟ้าเป็นที่ตั้ง ข้อที่ 2. ปรนนิ ...

  • ตา หู จมูก ลิ้น ใจ คือประตูที่กายใจจะสัมผัสกับสิ่งภายนอก หากแม้นไม่ระวังต่อการนำเข้า น่ากลัวว่าจะเป็นที่มาของความวุ่นวายของกายและใจ ข้อที่ 1.  ตา   ไม่พึงปรารถนาพบเห็นรูปที่ไม่ถูกต้องตามหลักครร ...

  • วัจนะแห่งอริยะเจ้า  : สอนด้วยการกระทำดีกว่าสอนด้วยคำพูด คำโบราณจึงกล่าวไว้ว่า “ นั่งพูด ไม่สู้ลุกขึ้นทำ ”  ผลสำเร็จของทุกสิ่งคือการลงแรงกระทำจากกาย ข้อที่ 1.  เบื้องสูงเคารพในผู้สูงวัย          ...

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

Tags:
572 views

Leave a Reply