Tag: งดเนื้อสัตว์

7 วันสำคัญที่ควรละเว้นเนื้อสัตว์

21 กรกฎาคม 2010

ผู้มีปัญญาจะไม่กระทำการเหล่านี้ 7 วันสำคัญที่ควรละเว้นง […]