Tag: 4 ไม่

4 ไม่

20 กรกฎาคม 2010

หากปฏิบัติได้ใน4ข้อนี้ ก็จะสุขกายสบายใจ ไม่ทะนงในความสามารถ ไม่ใช้อารมณ์ อัตโนมัติคำนินทาก็น้อยลง ไม่พาลบันดาลโทสะ ไม่กระทำผิดซ้ำสอง อัตโนมัติใจก็จะสงบ ที่มา : วจนะแห่งอริยะพุทธะ