Tag: ชีวิต

หลักแห่งการกำหนดชีวิต

24 กรกฎาคม 2010

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยมีจิตญาณดำรงอยู่ ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสงบสุข การดำรงชีพจึงจะสูงค่า การกำหนดชีวิตมีหลากหลายวิธี ข้อมูลเหล่าหนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อนำเสนอแด่ท่านทั้งหลาย อย่าได้เลี่ยง แม้ทำดี เพียงน้อยนิด อย่าได้คิด ตัณหาน้อย แล้วไม่คุม ได้รับคุณ ต้องหาทาง ทดแทนคุณ ก่อนจะสูญ หรือเกิดภัย จงป้องกัน หากทารุณ นั่นคือไร้เมตตา หากโลภะ คือไร้ มโนธรรม ขาดจริยา นั่นคือ คิดเหยียดหยาม จิตต่ำทราม ไร้ปัญญา คือหลอกลวง ความคิดชั่ว เมื่อเกิด จงระงับ บ้าระห่ำ จงปรับ แปรแก้ไข