Tag: เนื้อหา

วัชระเฉทิกปรัชญา ปารมิตาสูตร

17 กรกฎาคม 2010

1.
ข้าพเจ้าได้สดับมาดั่งนี้ ว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เชตวนารามวิหาร