Tag: พระพุทธเจ้า

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1)

7 มิถุนายน 2011

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (1) ความปรารถนาของพระพุทธเจ้าจะปรากฏง่าย ๆ เหมือนสามัญชนก็หาไม่ แท้ที่จริงแล้วความปรากฏของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏของบุคคลผู้เอกหาได้ยากในโลก, บุคคลผู้เอกเป็นไฉน? คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า, ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏของบุคคลผู้เอกนี้แล หาได้ยากในโลก”

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2)

7 มิถุนายน 2011

การปรากฏของเอกอัครมหาบุรุษของโลก (2) อาตมา เดิมเป็นโอรสกษัตริย์อินเดีย แสวงหาลาภยศศรีสุข ไม่รู้ฟ้าสูงดินต่ำ วันหนึ่งเที่ยวสี่ประตูเมือง รู้ชัดแห่งชีวิตการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทำให้อาตมารู้ตื่น ถึงทุกข์ทั้งมวล จึงตั้งปณิธานที่จะฉุดช่วยเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ทิ้งบ้าน สละยศ ตำแหน่ง เข้าป่าบำเพ็ญทุกข์กิริยามานานหลายปี นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ จนร่างกายซูบผอม หนังหุ้มกระดูก อาตมาว่าทางนี้ไม่ใช่วิธีสู่อริยมรรค