Tag: พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์

กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร

24 ธันวาคม 2010

กษิติครรภ์โพธิสัตว์มูลปณิธานสูตร พระสูตรว่าด้วยปณิธานเมื่อครั้งอดีตของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ แปลโดย พระวิศวภัทร เซี่ยเกี๊ยก กษิติ แปลว่า แผ่นดิน ครรภ์ แปลว่า ที่เก็บรักษา พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จึงมีความหมายคือ พระโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ใต้ผืนดิน แต่ดั้งเดิมพระกษิติครรภ์ ก็ทรงอาภรเป็นอย่างมหาบุรุษ วรกายประดับด้วยเครื่องประดับอลังการต่างๆ อุปมาท่าน อลังการด้วยบารมีทุกประการ และเป็นธรรมราชกุมาร คือบุตรของธรรมราชา จึงแต่งกายอย่างวิจิตรอลังการ