Tag: รสชาดเป็นพิษ

ผลร้ายของรดชาดที่มากเกินไป

24 กรกฎาคม 2010

ท่านเหลาจื้อได้รจนาไว้ในคัมภีร์เต้าเต๋อจิงบทที่12ว่า “ รดชาดทั้ง5ทำให้รู้สึกอร่อย” แต่แม้นว่ามากไป จะทำให้อวัยวะภายในทั้ง5สูญเสียสมรรถนะ จึงต้องระวังและปรับให้พอดี เผ็ดมากไป ทำลายตับ ขมมากไป ทำลายปอด เปรี้ยวมากไป ทำลายม้าม หวานมากไป ทำลายไต เค็มมากไป ทำลายหัวใจ ที่มา : ท่านเป้าเผียวจื่อ (เน่ยเพียน , จี๋เอี๋ยน)