ปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1.  天时  *รู้กาล
2.  地利   *รู้สถานภาพ
3.  人和  *รู้คน

ฟ้าคือคุณธรรมนั่นเอง ผู้มีเมตตาและคุณธรรมจะมีกำลัง 3 ประการ
1. มีพละกำลังทางร่างกายแข็งแรง
2. มีกำลังทางทรัพย์สินมาก
3. มีกำลังทางสติปัญญามาก

องค์ประกอบแห่งความรุ่งเรือง ความเจริญประกอบด้วยสามสิ่งคือ
1. 德 คือ คุณธรรม คิดดี ใฝ่ดี
2. 行 คือ จริยธรรม ทำดี ปฏิบัติชอบ
3. 风水 คือภูมิทักษา ที่อยู่อาศัย โอกาส ยุทธภูมิ

อาศัยในสถานที่ดี มีความเหมาะสม มีความเจริญรุ่งเรือง
คุณธรรมที่ดีเลิศ :- ดีใดไม่มีโทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดีนั้น เรียกว่า ดีเลิศ
ขวางฟ้าวิบัติ คล้อยตามรุ่งเรือง
ฟ้า คือ ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มีคุณสมบัติความดีงามพร้อมอยู่
แล้วถึง 5 ประการ ดังนี้คือ

1.   仁  *เหยิน   เป็นความเมตตา
2.   義  *อี้         เป็นมโนธรรม
3.  禮  *หลี่        เป็นจริยธรรม
4.  智  *จื้อ        เป็นปัญญาธรรม
5.  信  *ซิ่น        เป็นสัตยธรรม

Leave a Reply