ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์

พระอาจารย์จี้กง  :

ปัญญา เมตตา กล้าหาญ
ทุกคนมีปัญญา แต่ยังไม่ได้หยิบออกมาใช้ หยิบออกมาแค่เพียงภายนอกของปัญญาคือความฉลาด ความฉลาดนั้นอาจจะมีประโยชน์และโทษได้ทุกๆ ครั้งเพราะว่าความฉลาดนั้นแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์หลายคนมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ ในที่สุด นานๆ ทีจึงดึงออกมาใช้ ก็ใช้ไม่เป็น
หยิบปัญญาออกมาใช้ ปัญญานั้นจะคมเหมือนมีดที่คมที่สุด จึงต้องรู้จักใช้ให้ดี อันว่าตัดเหมาะสมที่สุดคือตัดกิเลส ไม่ใช่ตัดใจคนปัญญานั้นต้องมีความเมตตาเข้าไปเคียงคู่ด้วย อาจจะหลอมรวมจนไม่สามารถแยก เมื่อเรามีความเมตตาก็ต้องมีปัญญาเข้าไปด้วย เมื่อเรามีความเมตตาก็ต้องมีความกล้าหาญด้วย และในความกล้าหาญก็ต้องใช้ปัญญา หากใช้ความกล้าหาญไปในทางที่ขาดปัญญา ในทางที่ผิด ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่น

Leave a Reply