19 กรกฎาคม 2010 thumb คุณธรรม 8

พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  :

คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ

ข้อที่ 1. กตัญญู
กตัญญูคือ การคล้อยตาม  คือที่มาของความดีงามและคุณธรรมทั้งปวง คือฐานแห่งความการุณย์

ข้อที่ 2. ปรองดอง
ปรองดองคือ ความเคารพรัก พี่ให้ความเอ็นดู น้องให้ความเคารพ ญาติดีสมานสามัคคี รวมใจเป็นหนึ่ง

ข้อที่ 3. ซื่อสัตย์
จิตใจที่เที่ยงตรงยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัวหรือลำเอียง จริงใจสัตย์ซื่อต่อทุกเรื่องราว  กระทำการใดรู้ระวังรอบคอบ

ข้อที่ 4. สัจจะ
วาจาเปล่งออกมาคือสัจจะ คือที่มาของการบำเพ็ญธรรม รากฐานแห่งบุญกุศล กระทำการใดจักจริงใจจริงจัง

ข้อที่ 5. จริยา
จริยา คือหลัก ทำการใดให้ถูกหลัก นอบน้อมนำพาคนไม่ผิดต่อสัจธรรมแห่งฟ้า

ข้อที่ 6. มโนธรรม
มโนธรรม คือความเหมาะสม สละตนเพื่อหมู่ชน อนุเคราะห์โลกยังประโยชน์แก่มวลชน ขยันไม่เกียจคร้าน

ข้อที่ 7. สุจริตธรรม
สุจริต คือใสบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ในความอยาก เป็นสุขในธรรมบำเพ็ญเพียร

ข้อที่ 8. หิริโอตตัปปะ
ละอายและเกรงกลัวต่อบาป จริงจังสำนึกรู้ตื่น ไม่แปดเปื้อนในความชั่ว  คือพื้นฐานแห่งการนำพา

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ " งัน ปอ ลา หมก เลง ทอ เนง ซอ พอ ฮอ " โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เ ...

  • วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร พระสัทธรรม แห่งการทำลายมายา แนวทางแห่งการรู้แจ้ง คำปรารภ ผมไม่รู้ว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมา ผมถึงได้ทำการคัดลอกพระสัทธรรมนี้ แล้วพิมพ์เผยแผ่ ตามปกติแล้ว การค ...

  • วัจนะแห่งอริยะเจ้า  : หนึ่ง คือจุดเริ่มต้นของจำนวนเลขทั้งปวง ผลสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากข้อคิดดังต่อไปนี้ โปรดอย่าได้ดูแคลนหรือละเลย หนึ่ง กาแห่งยาดี                   สามารถรักษาโรคร้ายได้มากมา ...

  • ควรดำเนินชีวิตด้วยความสุข หลักการดำเนินชีวิต  12  ข้อนี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ดีที่สุดแก่เรา ข้อที่ 1.  เรียนหนังสือ                  จุดหมายคือการรู้แจ้งในสัจธรรมฟ้าเป็นที่ตั้ง ข้อที่ 2. ปรนนิ ...

Tags:
414 views

Leave a Reply