19 กรกฎาคม 2010 thumb 10 ข้อ คิดเตือนชาวโลก

พ่อแม่ พี่น้อง สามีภรรยา คือองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตครอบครัวจต้องสรรสร้างให้มั่นคงและเข็มแข็ง ญาติสนิทจืดกว่าญาติห่างควรหนุนนำรักใคร่ต่อกัน
งานฝีมือ ซื้อขาย เพาะปลูก คืองานของชีวิตจะต้องบริหารให้ดีในปรกติจะต้องสำรวมระวังกายใจ การกระทำ ดูแลบ้าน ประหยัดอดออม ช่วยเหลือผู้คนก็จะมีสุขได้

1.  ขอเตือนชาวโลก พระคุณบุพการีคณานับ นมที่ดื่มคือเลือดของแม่ อีกทั้งเลี้ยงดูให้เติมใหญ่
พระคุณนี้แม้ไม่ทดแทน ฟ้าดินย่อมไม่ให้อภัย

2.  ขอเตือนชาวโลก พี่น้องนั้นเปรียบดั่งแขนขา อย่าได้ฟังคำชาวบ้าน ตัดขาดสายสัมพันธ์
รวมใจสมานปรองดองพื้นปฐพีจักกลายเป็นทอง

3.   ขอเตือนชาวโลก สามีภรรยาใจเป็นหนึ่ง อย่าด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย แล้วกล่าววาจา
ประหัตประหารทำร้ายกัน อ่อนน้อมสมานฉันท์ ครอบครัวจะรุ่งเรือง

4.  ขอเตือนชาวโลก เพื่อนบ้านพึ่งพาอาศัย เข้าออกรักษาจริยา งานส่วนรวมต้องร่วมใจ
ยามเมื่อเกิดเหตุเภทภัย พึ่งพาได้คือเพื่อนบ้าน

5.  ขอเตือนชาวโลก ศิลปะอันประณีต เช้าตรู่ออกจากเรือน เพียรฝึกฝน ไม่กลัวในความจน
งานฝีมืออันประณีต ผู้คนจะแสวงหาเอง

6.  ขอเตือนชาวโลก ซื้อขายควรยุติธรรม เหนือศีรษะมีเทพพรหมมองเห็นชัด ต้องมีมโนสำนึก
มีจรรยาบรรณ อย่าได้เอาเปรียบผู้คน

7.  ขอเตือนชาวโลก ปลูกเพาะต้องขยัน ปลูกทดแทนที่ตายเฉา แผ้วถางหญ้ารกชัด
ตรองเรือนด้วยความประหยัด ดูแลผู้คนที่ผ่านไปมา

8.  ขอเตือนชาวโลก คบหาควรรู้ใจ กล่าววาจาควรระวังอย่าได้เกิดขัดใจ
เงินทองดั่งของไร้ค่า คุณธรรมมีค่ากว่าเงินทอง

9.  ขอเตือนชาวโลก จนยากต้องทุ่มเท อย่าวุ่นวายเรื่องของชาวบ้าน การพนันอย่า
แตะต้อง ความประหยัดมาอันดับแรก หลีกเลี่ยงการร้องขอจากผู้อื่น

10.  ขอเตือนชาวโลก ทำการใดให้ระวัง เอาอย่างสุภาพชน ได้สิ่งใดมาให้ขอบคุณ ความเที่ยงตรง
เป็นพื้นฐาน โลกจึงได้เอกภาพสันติสุข

ที่มา : วจนะแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • ธาตุทั้ง 5 ต่างมีมุมกลับอีกด้านที่สวนกัน เราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และควบคุมให้พอเหมาะ เพื่อให้สำแดงด้านดีหลีกเลี่ยงด้านลบ ธาตุไม้ ด้านบวก เมตตา กรุณาใจกว้างอารีเป็นคุณสมบัติของเมตตา ...

  • กังวล   หวาดกลัว ยินดี โมโห ครุ่นคิด โศกเศร้า  จะต้องปรับให้สมดุล จึงจะไม่ทำลายกายใจ  เผ็ด เปรี้ยว หวาน ขม เค็ม รสชาดทั้ง 5 นี้จะต้องให้พอเหมาะจึงจะสามารถรักษาสุขภาพได้ 1.  ความกังวลทำลายปอด ควา ...

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • “บุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดฆ่า หยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวง และบริ ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

Tags:
86 views

Leave a Reply