19 กรกฎาคม 2010 thumb โจรทั้ง 8 ในโลกมนุษย์

โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา

ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป เลอะเลือนเปลี่ยนนิสัย ทำลายหนทางธรรมยามกล่าวคำไร้สัตยธรรม

ข้อที่  2.   นารี พบนารีมีหรือจะไม่เกิดความอยาก คิดแต่เรื่องความใคร่ ดั่งมีคมสับเนื้อ มักมากในกามจะไร้จริยาธรรม

ข้อที่  3.   ทรัพย์ พบกับทรัพย์มีหรือจะไม่เกิดความโลภ ชิงทรัพย์ทำลายชีวิต ยากหนี้การลงทัณฑ์เมื่อโลภก็ไร้ซึ่งสุจริตธรรม

ข้อที่ 4.  โทสะ เรื่องไม่สบอารมณ์มีหรือจะไม่โกรธ โทสะเต็มอก เมื่อบันดาลโทสะเท่ากับทำลายวิญญาณทำลายภารดรธรรม

ข้อที่ 5.   ชื่อเสียง เมื่อยึดในชื่อเสียงมีหรือจะไม่แก่งแย่ง ดังแล้วมักลืมตัว ง่ายต่อการทำผิดครรลองโลภในชื่อเสียงก็จะไร้ซึ่งหิริโอตตัปปะ

ข้อที่ 6.  ผลประโยชน์ เมื่อได้ยินถึงผลประโยชน์มีหรือจะไม่ช่วงชิง เมื่อเห็นแก่ประโยชน์จะลืมคุณธรรม ผลประโยชน์มาปัญญาหาย เห็นประโยชน์จะลืมมโนธรรม

ข้อที่ 7.   หนี้บุญคุณ ได้รับพระคุณที่ลึกซึ้งมีหรือจะไม่หลง บุญคุณยากตัดสัมพันธ์ เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางธรรม รักหลงในบุตรธิดาจะหลงลืมกตัญญุตาธรรม

ข้อที่ 8.   รัก เมื่อตกหลุมรักมีหรือจะไม่ลุ่มหลง ความรักความผูกพันดั่งโซ่รัดตรึง จะบำเพ็ญปฏิบัติได้อย่างไรรักในภรรยามากไปจนลืมภักดีต่อธรรม

ที่มา : องค์ประทานคุมสอบสามโลก

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

  • ใจคือจุดก่อเกิดกำเนิดหมื่นธรรมขันธ์ จึงควรที่จะเรียนรู้ต่อการทำในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี ข้อที่ 1. ญาณแห่งใจ รู้ว่าคำพูดใดจริงเท็จ รู้เจตนาว่าดีหรือชั่ว รู้ว่าเรื่อง ...

  • คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ " งัน ปอ ลา หมก เลง ทอ เนง ซอ พอ ฮอ " โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เ ...

  • วัจนะแห่งอริยะเจ้า  : หนึ่ง คือจุดเริ่มต้นของจำนวนเลขทั้งปวง ผลสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากข้อคิดดังต่อไปนี้ โปรดอย่าได้ดูแคลนหรือละเลย หนึ่ง กาแห่งยาดี                   สามารถรักษาโรคร้ายได้มากมา ...

  • วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร พระสัทธรรม แห่งการทำลายมายา แนวทางแห่งการรู้แจ้ง คำปรารภ ผมไม่รู้ว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมา ผมถึงได้ทำการคัดลอกพระสัทธรรมนี้ แล้วพิมพ์เผยแผ่ ตามปกติแล้ว การค ...

Tags:
672 views

Leave a Reply