17 กรกฎาคม 2010 thumb พระสัทธรรม แห่งการทำลายมายา

วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร

พระสัทธรรม แห่งการทำลายมายา

แนวทางแห่งการรู้แจ้ง

คำปรารภ

ผมไม่รู้ว่าเกิดแรงบันดาลใจอะไรขึ้นมา ผมถึงได้ทำการคัดลอกพระสัทธรรมนี้ แล้วพิมพ์เผยแผ่ ตามปกติแล้ว การคัดลอก จดบันทึก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเขียน มันไม่ใช่นิสัยของผมเลย เพราะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประจำวัน หรือเรื่องราวที่ประทับใจขนาดไหน ผมก็ไม่เคยเขียนมันออกมาเป็นตัวอักษรเลยตั้งแต่เกิด ฉะนั้น ผมมีความเชื่อมั่นว่า การที่ผมได้มีโอกาสคัดลอกพระสูตรนี้แล้วเผยแผ่ออกไปคงเป็นความต้องการของ จักรวาล หรือไม่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธะทั้งหลาย ที่ได้ไหลซึมผ่านหัวใจของมนุษย์ผู้ต่ำต้อยและโง่เขลาผู้นี้ จนมันกลายเป็นแรงขับดันให้ผมได้ลงมือที่จะเขียน ที่จะคัดลอก วัชรเฉทิกปรัชญาปารมิตาสูตร นี้ออกมาจนสำเร็จ
ผมขอให้พวกเราทั้งหลายอ่านพระสูตรนี้ด้วยจิตที่สงบ จิตที่ปราศจากทิฏฐิ ให้กายและใจที่ใสสะอาดได้สัมผัสกับถ้อยคำเหล่านี้ พยายามทำความเข้าใจพระสูตรจากประสบการณ์และความทุกข์ของตัวเอง                     ติช นิท ฮันห์
ผมขอขอบพระคุณ อาจารย์สุวินัย ภรณวลัย ที่ได้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการพัฒนาจิตวิญญาณ ในระดับลึกซึ้งและกว้างขวาง อาจารย์สุวินัย ทำให้ผมเห็นว่า ศาสนา นิกาย หรือลัทธิ แท้จริงแล้วมิได้มีการแบ่งแยกเลย จักรวาลไม่เคยทำการแบ่งแยกสัจจะออกเป็นศาสนา นิกาย ลัทธิ แต่มนุษย์ต่างหากเล่าที่ทำการแบ่งแยกสัจจะของจักรวาลออกเป็นศาสนา และยิ่งกว่านั้นมนุษย์ได้ทำการแบ่งศาสนาออกเป็นนิกาย ตามมาตรฐานความถูกต้องของตนเอง (อัตตาเป็นใหญ่) ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ชอบใช้ความคิดที่ถูกผลิตออกมาจากสมองซีก ซ้าย มาตัดสินพระสัทธรรมว่าพระสัทธรรมที่กู-พวกกูเข้าใจ ถูกและพระสัทธรรมที่มึง-พวกมึงเข้าใจผิด
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้เห็นผู้อ้างตัวว่ารับใช้พระเจ้า (ผู้เมตตา) เผยแผ่คำสอนของพระองค์ด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม ทารุณ (สงครามศาสนา) เราจึงได้เห็นนักบวชชายกีดกัน ขัดขวาง การแสวงหาการหลุดพ้นของผู้หญิงที่แสดงออกอย่างเต็มตัว (บวชภิกษุณี) เราจะเห็นได้ว่า โฮโมเซเปี้ยน พวกนี้ได้ใช้ตัวตนและความยึดมั่นของตน ยึดครองสัจจะแห่งจักรวาลมาเป็นของตนหรือพวกตน โดยไม่คำนึงถึงสรรพสิ่งที่อยู่รอบกายว่า แท้จริงเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้กระมัง สัจจะแห่งจักรวาลจึงต้องกลายเป็นศาสนา นิกาย ลัทธิ ในความรับรู้ของมนุษย์ (โฮโม-เซเปี้ยน) ทั้ง ๆ ที่สัจจะที่ถูกค้นพบโดยพระศาสดาท่านต่าง ๆ นั้นมีต้นธารมาจากแหล่งเดียวกัน นั้นก็คือธรรมชาติหรือจักรวาลนั่นเอง ขอบพระคุณครับ ถ้าไม่ได้อาจารย์ชี้แนะ ความคิดเห็นของผมก็คงคับแคบ เหมือนโฮโม-เซเปี้ยนทั่วไป
ขอขอบพระคุณ หลวงปู่พุทธอิสระ ที่ทำให้ผมได้เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า และอยากดำเนินชีวิตบนมรรคาพระโพธิสัตว์ เมตตาของหลวงปู่ที่มีต่อลูกหลานช่างมากมายยิ่งนัก
ขอขอบคุณ อาจารย์สถิตธรรม เพ็ญสุข ที่ได้อบรม สั่งสอน และดูแล การฝึกปฏิบัติของผมและ ลูกศิษย์คนอื่นเป็นอย่างดี อาจารย์คอยพยุง เหล่าลูกศิษย์ที่ถูกอวิชชาเล่นงาน จนจิตใจกระเจิง แตกทับ โซเซ ให้กลับมาเดินได้บนมรรคาแห่งพระพุทธะได้ใหม่อย่างมั่นใจ กำลังใจของอาจารย์และประสบการณ์ทางวิญญาณของอาจารย์ มีประโยชน์ต่อศิษย์คนนี้มากครับ ความเมตตาของอาจารย์ที่มีต่อสรรพสัตว์ ได้เริ่มไหลเข้ามาสู่จิตใจของผมทุกขณะแล้ว
ขอขอบคุณ คุณกมล-ปรางมาศ ศิริสุทรกมล ที่ได้ให้กำเนิดผมขึ้นมา (ถึงจะดั้นด้นไปขอบุตรกับหลวงพ่อโสธรก็เถอะ) ขอขอบคุณที่ท่านทั้งสองที่เลี้ยงลูกทุกคนด้วยหลักพรหม วิหารธรรม ขอขอบคุณสำหรับการให้อภัยและให้โอกาสทุกครั้งที่ผมทำความผิด
ขอขอบคุณ คุรุทางจิตวิญญาณทุกท่าน ที่ได้ฝึกอบรมเคี่ยวกร่ำตนเอง ในการฝึกสรรพวิชชาแห่งการรู้แจ้ง
ต่าง ๆ จนบรรลุวิชานั้น ๆ แล้วเมตตาถ่ายทอดสรรพวิชชานั้น แก่โฮโมเอ็กเซลเลนส์รุ่นหลัง ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณ ท่านสัตยา ไสบาบา ที่ได้อวตารลงมา เพื่อบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดบนโลกให้แก่มวลมนุษย์
ขอขอบคุณ จิตจักรวาล ที่ได้เปลี่ยนสนามพลังแม่เหล็กของโลก แล้วสร้างระบบพลังงานใหม่ขึ้นมา ยังผลให้ผู้พัฒนาจิตวิญญาณในยุคนี้บรรลุธรรมได้ง่ายขึ้น เมื่อเทียบกับคนในยุคพลังงานเก่า
ขอขอบคุณ สุภาพสตรีผู้น่ารัก ที่สามารถถอดรหัสอักษรขอมโบราณ (ลายมือผม) ออกมาได้ทันเวลา

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ :

  • โจร ทำลายกายใจโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่รู้ตื่นแล้วยังคิดว่านั่นเป็นการเสพสุข ก็เท่ากับไม่รู้ว่าไฟได้ไหม้ถึงคิ้วแล้ว ติดตามเราอยู่ทุกขณะเวลา ข้อที่  1.   สุรา อยู่ใกล้สุรา มีหรือจะไม่มีความผิดบาป ...

  • พระวจนะแห่งพระพุทธจี้กง  : คุณธรรม คือ บารมี หากต้องการประสบผลสำเร็จในขณะปฏิบัติงาน จะต้องลงแรงในคุณธรรมทั้ง 8  นี้ การนำพาจัดการเรื่องราวต่าง ๆ จึงก่อเกิดความสมบูรณ์ และผลสำเร็จ ข้อที่ 1. กตัญญ ...

  • คาถาดับบาป ; พระกษิติครรภโพธิสัตว์ " งัน ปอ ลา หมก เลง ทอ เนง ซอ พอ ฮอ " โปรดสัตว์นรก เจ้ากรรมนายเวร ให้พ้นทุกข์ ผู้สวดต้องทำความดี ถือศีล กินเจ พร้อมด้วยละกรรม 3 คือ กาย วาจา ใจ ต้องบริสุทธิ์ เ ...

  • วัจนะแห่งอริยะเจ้า  : หนึ่ง คือจุดเริ่มต้นของจำนวนเลขทั้งปวง ผลสำเร็จในอนาคตเริ่มต้นจากข้อคิดดังต่อไปนี้ โปรดอย่าได้ดูแคลนหรือละเลย หนึ่ง กาแห่งยาดี                   สามารถรักษาโรคร้ายได้มากมา ...

  • มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยมีจิตญาณดำรงอยู่ ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสงบสุข การดำรงชีพจึงจะสูงค่า การกำหนดชีวิตมีหลากหลายวิธี ข้อมูลเหล่าหนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อนำเสนอแด่ท่ ...

Tags:
300 views

Leave a Reply