Tag: พระโอวาท

ความสง่าของผู้บำเพ็ญ

21 กรกฎาคม 2010

พระธรรมโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ : วันนี้ทุกท่านเข้าสู่ประตูของพระพุทธะ พระโพธิสัตว์แล้ว เรากำลังฝึกเจริญรอยตามแบบอย่างพุทธะโพธิสัตว์ เพื่อที่จะสำเร็จเป็นพุทธะโพธิสัตว์ในอนาคต… แม้ยามนั่งมีพลัง ตัวตรงดั่งระฆังคว่ำ สำรวมสง่างาม ไปตามอย่างปราชญ์เมธี การนั่งต้องนั่งตัวตรงดุจดั่งระฆัง ขอให้ทุกท่านแสดงธรรมออกมา เมธีล้วนมีปัญญาและมีธรรมอยู่แล้วในตัว… ระฆังคว่ำ นั่งอย่างไร ?